با توجه به اعداد و ارقام SER SER هلند…

با توجه به اعداد و ارقام SER SER هلند (شورای اقتصادی و اقتصادی هلند) ، میزان ادغام هلند به سرعت افزایش یافته است. در مقایسه با سال 2015 تعداد ادغام ها در سال 22 2016٪ افزایش یافته است. این ادغام ها عمدتاً در بخش های خدماتی و صنعتی صورت گرفته است. همچنین شرکت هایی در بخش غیرانتفاعی مشتاقانه با هم ادغام می شوند. اگر این ارقام شما را تشویق می کنند - به عنوان کارآفرین - به فکر کردن در مورد ادغام باشید ، فراموش نکنید که به کد ادغام قابل اجرا (Fusiegedragsregels) توجه کنید!

اشتراک گذاری