با توجه به اعداد و ارقام SER هلند

بر اساس اعداد و ارقام SER هلند (شورای اجتماعی و اقتصادی هلند) ، میزان ادغام های هلندی سر به فلک کشیده است. در مقایسه با سال 2015 تعداد ادغام ها 22٪ در سال 2016 افزایش یافته است. این ادغام ها عمدتا در بخشهای خدمات و صنایع صورت گرفته است. همچنین شرکت های بخش غیرانتفاعی با اشتیاق در حال ادغام هستند. اگر این ارقام - به عنوان یک کارآفرین - شما را ترغیب می کند که به فکر ادغام باشید ، لطفاً توجه به کد ادغام قابل اجرا (Fusiegedragsregels) را فراموش نکنید!

اشتراک گذاری