دادگاه عالی هلند وضوح را ارائه داده و has

ممکن است برای هر کس اتفاق بیفتد: شما و ماشین خود در یک تصادف تصادف کنید و ماشین شما جمع شود. محاسبه خسارت وارد شده به وسیله نقلیه در کل اغلب به بحث و جدال منجر می شود. دیوان عالی هلند شفافیت ارائه داده و تصریح كرده است كه در این صورت می توان ارزش بازار خودرو را در زمان ضرر مطالبه كرد. این از اصل حقوقی هلند پیروی می کند که طرف محروم باید تا حد ممکن بازگردد به موقعیتی که در صورت بروز خسارت وارده در آن صورت می گرفت.

10-03-2017

اشتراک گذاری