آیا تابحال تعطیلات خود را بصورت آنلاین رزرو کرده اید؟ پس احتمال اینکه شما داشته باشید زیاد است ...

آیا تابحال تعطیلات خود را بصورت آنلاین رزرو کرده اید؟ بنابراین شانس زیاد است که شما با پیشنهادهایی روبرو شده اید که بسیار جذاب تر از آنچه در نهایت به اثبات رسیده است ، باشد که نتیجه آن ناامیدی زیادی است. غربالگری کمیسیون اروپا و مقامات حمایت از مصرف کننده اتحادیه اروپا حتی نشان داده است که دو سوم وب سایت های رزرو برای تعطیلات غیرقابل اعتماد هستند. قیمت نمایش داده شده اغلب برابر با قیمت نهایی نیست ، ممکن است پیشنهادهای تبلیغاتی در واقعیت موجود نباشند ، قیمت کل اغلب نامشخص است یا وب سایت ها درباره پیشنهادات واقعی اتاق نامشخص هستند. مقامات اتحادیه اروپا از وب سایتهای ذیربط درخواست کرده اند که مطابق با قوانین قابل اجرا عمل کنند.

20-04-2017

اشتراک گذاری