در دادخواهی همیشه می توان انتظار کشمکش زیادی داشت ...

دادگاه عالی هلند

او گفت: در دادرسی همیشه می توان از نزاع و انتظار زیاد انتظار داشت. برای روشن شدن بیشتر پرونده ، دادگاه می تواند دستور جلسه دادرسی شاهدان را صادر كند. یکی از خصوصیات چنین شنوایی ، خودجوش بودن است. برای به دست آوردن پاسخ ها تا آنجا که ممکن است خوانده نشده ، جلسه دادرسی به طور خودجوش در جلوی قاضی برگزار می شود. دیوان عالی هلند اکنون تشخیص داده است كه مجاز است از منظر اقتصاد رویه ای جلسات دادرسی را براساس بیانیه از پیش نوشته شده برگزار كند. در این مورد خاص 23 دسامبر ، در غیر این صورت طول می کشد شنیدن همه شش شاهد بسیار طولانی است. با این وجود ، این امر حائز اهمیت است كه دادگاه به این حقیقت توجه داشته باشد كه این اظهارات مكتوب هنگام ارزیابی شواهد می تواند باعث كاهش قابلیت اطمینان شود.

 

اشتراک گذاری
Law & More B.V.