این را تصور کنید: در اینترنت با پیشنهادی روبرو شدید که خیلی خوب به نظر می رسد درست نیست ...

این را تصور کنید: شما یک پیشنهاد در اینترنت مشاهده می کنید که به نظر می رسد خیلی مناسب برای واقعیت نیست. به دلیل تایپیو ، آن لپ تاپ زیبا به جای 150 یورو برچسب قیمتی 1500 یورویی دارد. شما به سرعت تصمیم گرفتید که از این معامله بهره مند شوید و تصمیم به خرید لپ تاپ می گیرید. آیا پس از آن فروشگاه هنوز می تواند فروش را فسخ کند؟ پاسخ به این بستگی دارد که قیمت با قیمت واقعی چه مقدار متفاوت است. وقتی اندازه اختلاف قیمت نشان می دهد که قیمت نمی تواند صحیح باشد ، انتظار می رود مصرف کننده این اختلاف قیمت را تا حدی مورد بررسی قرار دهد. در صورت اختلاف قیمتها که مستقیماً سوء ظن ایجاد نمی کنند ، این می تواند متفاوت باشد.

24-03-2017

 

اشتراک گذاری