در هلند به حق اعتصاب کارگران اهمیت زیادی داده می شود ...

در هلند ، به اعتصاب کارگران اهمیت زیادی داده شده است. کارفرمایان هلندی باید اعتصابات را تحمل کنند ، از جمله پیامدهای منفی ممکن است برای آنها تا زمانی که "قوانین بازی" رعایت شود. برای اطمینان از عدم جلوگیری از كاركردن این كاركنان ، هیأت تجدیدنظر در هلند حكم داد كه اعتصاب اعتصاب نباید در افزایش سود بیکاری تأثیر بگذارد. این بدان معنی است که دستمزد روزانه یک کارمند ، که براساس آن سود بیکاری محاسبه می شود ، دیگر نباید تحت تأثیر اعتصاب قرار بگیرد.

11-04-2017

اشتراک گذاری