قانون مزایای بیماری هلند پس از ناتوانی در کار به دلیل شکایات روانشناختی بعد از بارداری؟

قانون مزایای بیماری

براساس ماده 29A قانون مزایای بیماری ، زن بیمه شده ای كه قادر به انجام كار نیست ، حق دارد در صورتی كه علت ناتوانی در كار مربوط به بارداری یا زایمان باشد ، حق دریافت یك پرداخت را دریافت كنید. در گذشته ارتباط بین شکایات روانشناختی ، ایجاد ناتوانی در کار و بارداری یا زایمان به ندرت برقرار می شد و به رسمیت شناخته می شد. پرونده های اخیر با توجه به این نکته ، چرخشی را نشان می دهد.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

اشتراک گذاری
Law & More B.V.