سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه شده در مورد Law & More وب سایت BV صرفاً برای ارائه اطلاعات کلی در نظر گرفته شده است. از این اطلاعات هیچ حقوقی حاصل نمی شود. Law & More BV را نمی توان نگهداری کرد و در قبال هر گونه خسارت ناشی از یا نتیجه هرگونه اطلاعات ناقص و یا نادرست ارائه شده در وب سایت ، مسئولیت پذیر نیست. اطلاعات ارسال شده به Law & More BV از طریق پست الکترونیکی یا فرم تماس با ما در وب سایت Law & More BV امن نیست و به نظر نمی رسد محرمانه تلقی شود.