معنی ورشکستگی

شرایطی که در آن یک شرکت دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود نیست و توسط دادگاه ها مجبور به پایان کار می شود.

Law & More B.V.