امور مالی چیست

مالی اصطلاحی گسترده است که فعالیت های مرتبط با بانکداری ، اهرم یا بدهی ، اعتبار ، بازارهای سرمایه ، پول و سرمایه گذاری را توصیف می کند. اساساً ، امور مالی نشان دهنده مدیریت پول و فرآیند کسب وجوه مورد نیاز است. امور مالی همچنین شامل نظارت ، ایجاد و مطالعه پول ، بانک ، اعتبار ، سرمایه گذاری ها ، دارایی ها و بدهی های تشکیل دهنده سیستم های مالی است.

Law & More B.V.