مدیریت استراتژیک چیست

مدیریت استراتژیک عبارت است از مدیریت منابع سازمان برای دستیابی به اهداف و اهداف آن. مدیریت استراتژیک شامل تعیین اهداف ، تجزیه و تحلیل فضای رقابتی ، تجزیه و تحلیل سازمان داخلی ، ارزیابی استراتژی ها و اطمینان از این است که مدیریت استراتژی های سراسر سازمان را گسترش می دهد.

Law & More B.V.