نفقه

در بعضی از ایالت ها به عنوان "نگهداری از همسر" شناخته می شود ، نفقه می تواند به یک زن یا شوهر تعلق گیرد. نفقه به پرداختهایی که به موجب دادگاه به همسر یا همسر سابق در طی توافق نامه جدایی یا طلاق تعلق می گیرد ، اشاره دارد. دلیل آن حمایت مالی از همسری است که درآمد کمتری دارد و یا در برخی موارد به هیچ وجه درآمد ندارد. به عنوان مثال ، در مواردی که فرزندان درگیر باشند ، مرد در طول زندگی نان آور خانواده بوده است و ممکن است زن برای تربیت بچه ها شغل خود را رها کرده باشد و پس از جدایی یا طلاق در مضیقه اقتصادی قرار بگیرد. قوانین در بسیاری از ایالت ها حکم می کند که همسر مطلقه حق زندگی با همان کیفیت زندگی قبلی را دارد که قبلاً هنگام ازدواج داشته است.

Law & More B.V.