انواع مختلف قانون چیست؟

در حالی که انواع مختلفی از قانون وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است ، گروه بندی آنها در دو دسته اساسی: قوانین عمومی و قوانین خصوصی اغلب آسان است. قوانین عمومی قوانینی است که توسط دولت برای ساماندهی و تنظیم بهتر رفتار شهروندان وضع شده است که غالباً شامل قوانین کیفری و قوانین اساسی است. قوانین خصوصی قوانینی است که برای کمک به تنظیم توافقات تجاری و خصوصی بین افراد وضع شده است ، معمولاً شامل قوانین مربوط به بزهکاری و دارایی است. از آنجا که قانون یک اصل گسترده است ، قانون به پنج حوزه قانون تقسیم شده است. قانون اساسی ، قانون اداری ، حقوق کیفری ، قانون مدنی و حقوق بین الملل.

Law & More B.V.