یارا دانشجوی کارشناسی ارشد محور است که عاشق یک چالش است. او از منظر تحلیلی به پرونده نگاه می کند و مسئله را به یک راه حل عملی تبدیل می کند. ابتدا تفکر خلاق ، اما روشن به وجود می آید. در داخل Law & More Yara در صورت لزوم از تیم پشتیبانی می کند و به حل مسائل مختلف حقوقی و تهیه اسناد (رویه ای) هم به زبان هلندی و هم به روسی کمک می کند.

ی. (یارا) نوپ

ی. (یارا) نوپ

محور - تحلیلی قوی - عملگرا

یارا دانشجوی کارشناسی ارشد محور است که عاشق یک چالش است. او از منظر تحلیلی به پرونده نگاه می کند و مسئله را به یک راه حل عملی تبدیل می کند. ابتدا تفکر خلاق ، اما روشن به وجود می آید.

در داخل Law & More Yara در صورت لزوم از تیم پشتیبانی می کند و به حل مسائل مختلف حقوقی و تهیه اسناد (رویه ای) هم به زبان هلندی و هم به روسی کمک می کند.

Law & More B.V.