سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه شده در مورد Law & More B.V. وب سایت صرفاً به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. از این اطلاعات هیچ حقی حاصل نمی شود. Law & More B.V. قابل نگهداری نیست و در قبال خسارت ناشی از یا در نتیجه اطلاعات ناقص و / یا نادرست ارائه شده در وب سایت مسئولیتی ندارد. اطلاعات ارسال شده به Law & More B.V. از طریق ایمیل یا فرم تماس در وب سایت از Law & More B.V. امن نیست و محرمانه تلقی نخواهد شد.

Law & More B.V.