طلاق حمایت از کودک

اگر فرزندان درگیر طلاق شوند ، حمایت از فرزند قسمت مهمی از ترتیب مالی است. در مورد مشارکت همزمان ، فرزندان به تناوب با والدین زندگی می کنند و والدین نیز هزینه های آنها را تقسیم می کنند. می توانید درمورد حمایت از کودک با هم توافق کنید. این توافق نامه ها در یک طرح والدین وضع خواهد شد. شما این توافق نامه را به دادگاه ارائه خواهید کرد. قاضی هنگام تصمیم گیری در مورد حمایت از فرزند ، نیازهای کودکان را در نظر می گیرد. نمودارهای ویژه ای برای این منظور تهیه شده است كه قاضی درآمد را همانند قبل از طلاق به عنوان نقطه شروع می گیرد. علاوه بر این ، قاضی مبلغی را تعیین می کند که شخصی که باید نفقه بدهد می تواند از دست بدهد. این ظرفیت پرداخت را نامید. توانایی شخصی که از بچه ها مراقبت می کند نیز در نظر گرفته می شود. قاضی توافق نامه ها را نهایی می کند و آنها را ثبت می کند. میزان نگهداری سالانه تنظیم می شود.

Law & More B.V.